Privacyverklaring

In het kader van haar dienstverlening op het gebied van huisvesting legt Woonstichting Groninger Huis persoonsgegevens vast. Dat doen wij zorgvuldig en transparant en volgen daarbij de wet- en regelgeving van de AVG. Dit bevestigen wij in onze Privacyverklaring.

Privacybeleid
De Privacyverklaring is een samenvatting van ons Privacybeleid. Wilt u meer informatie, leest u dan ons Privacybeleid. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Disclaimer
In onze mailberichten vragen wij de ontvanger ten onrechte ontvangen informatie als volgt aan ons te melden:

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.