Hoe is het externe toezicht geregeld?

Vanuit het ministerie voor Wonen en Rijksdienst is het formele interne en externe toezicht voor woningcorporaties geregeld. Daarnaast spelen andere partijen een rol in het externe toezicht, maar deze zijn geen formele toezichthouders. 

Extern toezicht

Het externe toezicht voor woningcorporaties is vanaf 1 juli 2015 ondergebracht bij de Autoriteit Woningcorporatie (AW) die onder de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) valt. De AW is een onafhankelijke partij die toezicht houdt op de integriteit en de prestaties van woningcorporaties.  Dat betekent dat de AW ook zelf in mag grijpen als zij constateren dat er sprake is van bijvoorbeeld fraude of niet integer handelen. Recent heeft Groninger Huis bijvoorbeeld de kandidaatstelling van de huurdercommissaris ter goedkeuring voorgelegd aan de AW.

Het externe toezicht ligt informeel ook bij andere partijen, zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WS), het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en gemeenten.