Jaarverslag 2017

"Goed voorbereid naar de toekomst" is de titel van ons  jaarverslag 2017.

De aardbevingsproblematiek, waarmee we in Groningen worden geconfronteerd, heeft onze volledige aandacht. Deze problematiek heeft een ingrijpend effect op het maatschappelijk leven en de sociaal economische situatie in onze provincie. En dan gaat het niet alleen om de omvang van de schade en de discussie over de (financiële) afwikkeling ervan, maar ook om wat er in de toekomst nog te verwachten valt en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.

Anticiperend op de bevolkingsontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening en krimp) van de bevolking in Noord en Noordoost Groningen levert Groninger Huis een structurele en constructieve bijdrage aan het behoud en het versterken van een passend en kwalitatief goed woningaanbod. We zijn voor het behoud van vitale en leefbare dorpen in ons werkgebied. Op diverse terreinen zijn er  samenwerkingsverbanden zodat we we een optimaal resultaat behalen op het gebied van wonen en leefbaarheid. Hierbij spelen duurzaamheid en innovatie onverminderd een grote rol.

Vanaf 1 januari 2017 is Groninger Huis uitgebreid met ruim 1600 woningen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hiermee hebben we het fundament gelegd om onze volkshuisvestelijke positie te versterken. Ook een deel van het personeel van voormalig Steelande Wonen is door Groningen Huis overgenomen. Het jaar 2017 stond daarom intern in het teken van de invoering van het sociaal plan na de fusie.  

Kortom: er is een solide basis gelegd voor de toekomst en voor het realiseren van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen in ons werkgebied.