Jaarverslag 2020

"Iedereen thuis, digitaal verbonden" is de titel van het jaarverslag 2020

Met dit jaarverslag willen wij alle stakeholders van Groninger Huis inzicht geven in de geleverde prestaties en ons verantwoorden over het gevoerde beleid.

 

Voorwoord door Laura Broekhuizen:
Vanaf 1 juli 2020 maak ik met plezier onderdeel uit van Groninger Huis. De organisatie die ik aantrof, de doelen die we de afgelopen jaren bereikt hebben en de positieve manier waarop ik ben ontvangen in de organisatie en het werkgebied, bij medewerkers, huurders en stakeholders, belooft veel goeds voor de toekomst. Ik ben mijn voorgangster daar zeer erkentelijk voor en bouw graag met onze collega’s verder aan een toekomstbestendige organisatie.

Groninger Huis bevond zich in 2020 in het laatste jaar voor de geplande actualisatie van het ondernemingsplan Duurzaam effectief! Al in 2020 zijn de fundamenten voor een herijking gelegd. De activiteiten die in het beleidsplan zijn opgenomen zijn voortvarend opgepakt en er is veel bereikt. In 2020 hebben we bijvoorbeeld als eerste corporatie in Groningen tiny houses opgeleverd en verhuurd.

Tegelijkertijd moet ik hierbij opmerken dat ons werk en het leggen van de verbinding met onze huurders en stakeholders afgelopen jaar ernstig is bemoeilijkt door de maatregelen tegen het Coronavirus. We hebben dit zo goed als mogelijk proberen op te vangen door digitale bijeenkomsten e.d. maar deze situatie heeft wel geleid tot uitstel van onderhoud en uitstel van interne ontwikkelingen. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om de snelheid te maken met het ontwikkelen van de interne organisatie waar ik graag mee was gestart. We hebben ondanks de aanhoudende maatregelen begin 2021 toch besloten om daar actief mee aan de slag te gaan en digitaal de eerste stappen te zetten.

Extern heeft de aardbevingsproblematiek, waarmee we in Groningen worden geconfronteerd, nog steeds de volle aandacht. Deze problematiek heeft een ingrijpend effect op het maatschappelijk leven, het gevoel van veiligheid en de sociaaleconomische situatie in onze provincie. Tegelijkertijd is er nieuw perspectief door bijvoorbeeld gunstige woningmarktprognoses voor onze regio of kansen die de aanleg van de Lelylijn ons mogelijk biedt.

Wanneer ik alle ontwikkelingen in 2020 bekijk, zowel die ik zelf heb meegemaakt als die waarvan ik op een andere manier kennis heb genomen, mag ik vaststellen dat Groninger Huis wederom een intensief jaar achter de rug heeft. We hebben hard gewerkt, veelal vanuit huis, om dienstbaar te zijn aan onze huurders en tevens onze volkshuisvestelijke positie te versterken. Hiermee hebben we een solide basis gelegd voor de toekomst en voor het realiseren van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen in ons werkgebied.

Dit resultaat zou niet mogelijk zijn geweest zonder de positieve en actieve inzet van de medewerkers, het managementteam, de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad van Groninger Huis, waarvoor mijn oprechte dank en waardering. Het was door een bestuurswissel in coronatijd een bijzonder jaar voor mijn mensen en ik ben getroffen door het enthousiasme en de flexibiliteit waarmee zij steeds weer verbinding maakten met huurders en partners. Daarnaast spreek ik mijn waardering uit voor de constructieve wijze waarop het afgelopen jaar het overleg met onze partners en stakeholders heeft plaatsgevonden. De samenwerking in de Kr8 waarbij we eendrachtig hebben gewerkt om onze huurders een goede plek te bezorgen in het Bestuursakkoord Aardbevingen is daar een tastbaar resultaat van.

In het bijzonder wil ik mijn waardering voor de inspanningen van onze huurdersorganisatie, de HAG, uitspreken. Alle overleggen nemen veel tijd in beslag, zowel qua voorbereiding als wat betreft de aanwezigheid. De HAG is altijd goed vertegenwoordigd bij onze reguliere overleggen en de bijeenkomsten voor bod, prestatieafspraken en woonvisie. Daarnaast ontvangen wij steeds tijdig hun adviezen. Deze inzet wordt door mij bijzonder op prijs gesteld.

Bekijk ons ANBI hier