Samenstelling

De Raad van Commissarissen van Groninger Huis bestaat uit vijf leden.

R. Pot, voorzitter

O. Hartman, vicevoorzitter

M. Cnossen

H. van Voorn

D. Gerds

Twee commissarissen zijn vanuit een bindende voordracht door onze huurders benoemd: mevrouw Hartman en mevrouw Pot.

Commissarissen passen binnen de profielschets zoals wij deze hebben vastgesteld.

Bij het vervullen van vacatures binnen de RvC wordt gezocht naar specifieke deskundigheid op de terreinen volkshuisvesting, vastgoed, financiën en techniek & innovatie. De omschrijving hiervan staat vermeld in het deskundigheidsprofiel. Deze wordt bij elke vacature door de RvC geactualiseerd.

De Raad van Commissarissen kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. In beide commissies hebben twee commissarissen zitting en beide commissies vergaderen twee keer per jaar.

De auditcommissie brengt o.a. advies uit aan de RvC over de begroting en de jaarrekening.  De remuneratiecommissie geeft invulling aan de werkgeversrol van de Raad en maakt ieder jaar het remuneratieverslag.