Missie en Visie

Visie
De visie van Groninger Huis is:
Wij zetten alle beschikbare middelen in om de opgaven in ons werkgebied op te pakken.
We blijven onze kerntaak waarmaken en we blijven bijdragen aan een goed en betaalbaar woon- en leefklimaat om onze klanten daarmee optimaal te bedienen. We hebben onze kerntaak vertaald in een duidelijke beleidsstrategie met concrete ambities en doelstellingen. Dit is samengevat in onze missie.

Missie
De missie van Groninger Huis is:
We zetten in op het beschikbaar hebben en houden van een kwalitatief goed, duurzaam, veilig en betaalbaar woningaanbod.

In het bijzonder en met voorrang voor hen, die om uiteenlopende redenen zijn aangewezen op de sociale huursector. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met ontwikkelingen in de markt en met de wensen en mogelijkheden van onze klanten.