Visie

Groninger Huis is een ambitieuze en gedreven corporatie en zet er op in de opgaven in haar werkgebied met volle energie, inzet en beschikbare middelen op te pakken. Voor ons staat daarbij voorop, dat we onze kerntaken kunnen blijven waarmaken, kunnen blijven bijdragen aan een goed en betaalbaar woon- en leefklimaat en met name onze klanten kunnen blijven bedienen.

Ondanks uiteenlopende bedreigingen en beperkingen blijven we de kansen benutten en zoeken waar nodig de grenzen van het mogelijke op. We stellen hoge eisen aan onszelf, maar verwachten dat ook van onze stakeholders en partners en dagen hen uit om hetzelfde te doen. Voor ons is dat geen vrijblijvendheid. We vinden dit nodig en noodzakelijk, omdat de dreigende problemen in de woon- en leefsituatie in onze regio een gezamenlijke taskforce vereisen. En die problemen zijn niet gering.
 
De maatregelen, die door partijen in de afgelopen jaren zijn genomen, vormden een belangrijke aanzet, maar zijn naar onze mening nog niet toereikend. De huidige en toekomstige situatie in de regio vragen dan ook om een voortzetting van deze aanpak. De mate van succes zal daarbij in sterke mate afhangen van de bereidheid van alle betrokken partijen om samen op te trekken en samen te werken vanuit een integrale en gestructureerde benadering van de problematiek. Een aanpak waarin alle partijen hun eigen rol, verantwoordelijkheid en inbreng hebben en waarin zij bereid zijn die op elkaar af te stemmen.
 
Als onderdeel van dit netwerk ziet Groninger Huis voor zichzelf een rol als aanjager om niet alleen zichzelf, maar ook anderen uit te dagen om in de aanpak van de diverse knelpunten initiatieven te nemen en te ondersteunen, krachten te mobiliseren en verbindingen te leggen. Dus niet afwachtend, maar proactief.