Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen nemen woningen Woongroep Marenland over

Vanaf woensdag 1 november nemen Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen de woningen van Woongroep Marenland over. Huidige huurders houden dezelfde geldende afspraken. Medewerkers van Woongroep Marenland hebben een nieuwe plek gevonden bij een van de vier corporaties. Na meer dan 100 jaar houdt Woongroep Marenland op te bestaan.

De overdracht was nodig, omdat eind 2022 bleek dat de risico’s voor Woongroep Marenland te groot waren om de versterkingsopgave en de andere taken zelfstandig voort te zetten. In de afgelopen maanden is de overdracht voorbereid en formeel voorgelegd aan huurdersorganisaties, gemeenten waar de woningcorporaties actief zijn, ondernemingsraden, de Autoriteit woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Alle partijen stemden in met de overdracht of gaven positief advies. Paul Tazelaar, voormalig bestuurder van Woongroep Marenland: “Dit is een dag met een dubbel gevoel. Ik ben dankbaar dat er voor onze huurders en medewerkers een nieuw perspectief is gevonden. Maar we sluiten ook een hele geschiedenis met hoogte- en dieptepunten af.”

Anita Tijsma, directeur-bestuurder van woningcorporatie Acantus en woordvoerder namens de verkrijgende corporaties: “We voelen ons als verkrijgende corporaties verantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke opgave in deze regio. Als corporaties werken we al langere tijd intensief samen in de Kr8: het samenwerkingsverband van woningcorporaties in het aardbevingsgebied. En ook nu staan we sámen voor deze opgave. We zetten ons in voor een goed vervolg voor de huurders én voor de medewerkers. We gaan gebiedsgericht aan de slag met de versterking en verduurzaming van woningen en met de versterking van het sociale fundament in de buurten.”

Gebiedsgericht verdeling van woningen

Woongroep Marenland had bezit in de gemeente Eemsdelta en de gemeente Het Hogeland. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte verdeling van de woningen. Dit sluit aan bij de gebiedsgerichte werkwijze van de woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Concreet betekent deze stap dat Groninger Huis 797 woningen overneemt in Appingedam. Acantus neemt 724 woningen over in Appingedam, Spijk, Holwierde en Bierum. Wierden en Borgen neemt 440 woningen over in 't Zandt, Zijldijk, Zeerijp, Eenum, Oosterwijtwerd, Middelstum, Roodeschool, Leermens en Uithuizermeeden. Goud Wonen neemt 169 woningen over in Uithuizen en Warffum.

Nieuw perspectief

Alle huurders hebben inmiddels informatie gekregen van hun nieuwe verhuurder. De woningcorporaties gaan in november naar de dorpen toe om kennis te maken met de nieuwe huurders.