Strategische koers 2022 - 2026

Welkom thuis bij Groninger Huis

Wij zijn Groninger Huis en dit zien wij als onze opdracht:

Wij bieden onze huurders een thuis, een stabiele basis voor verdere ontwikkeling. Wij werken elke dag bevlogen aan perspectief voor onze bijzondere regio en haar bewoners.


Om dit waar te kunnen maken, werken we aan zes maatschappelijke- en interne opgaven:

Maatschappelijke opgaven

Een passend huis voor iedereen

Iedereen is welkom bij Groninger Huis. Mensen met een bescheiden inkomen, die graag in onze regio willen wonen, kunnen bij Groninger Huis binnen een acceptabele tijd een woning huren die past bij hun inkomen en hun levensfase en -wijze. Wij zijn daarom goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de maatschappij en welke effecten dit heeft op de toekomstige vraag en anticiperen hier tijdig op. We stemmen onze keuzes breed af en zijn flexibel en wendbaar in onze oplossingen.

Dit pakken we op:

 1. We zijn er voor iedereen die op ons is aangewezen. Bij het verdelen van onze woonruimte hebben we ook oog voor specifieke persoonlijke- en maatschappelijke vragen. We verdelen onze woonruimte uitlegbaar en transparant.
 2. We hebben kennis van onze doelgroepen en hun vraag en van (nieuwe) passende woonconcepten en -producten.
 3. We zorgen samen met onze collega-corporaties voor voldoende passende woningen in elke gemeente.
 4. We zetten in op een veilige- en kwalitatief goede woningvoorraad die kan meebewegen met de vraag: woningen die multi-inzetbaar zijn of multi-inzetbaar gemaakt kunnen worden.

Wij maken wonen betaalbaar

De betaalbaarheid staat meer en meer onder druk. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen door stijgende prijzen van onder meer energie en de dagelijkse boodschappen. Betaalbare huisvesting is daarom extra belangrijk. We willen voorkomen dat huurders in financiële problemen raken.

Dit pakken we op:

 1. We zorgen voor voldoende woningen in elke sociale huurprijsklasse, zodat iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, een woning bij ons kan huren.
 2. We werken samen met onze partners aan de financiële gezondheid van onze bewoners door preventie en hulp.
 3. We zetten ons, naast betaalbare huren, in voor lagere woonlasten en verwachten dit ook van onze partners.

Wonen en werken doen we groen

Beter, minder, anders. Om ook toekomstige generaties een thuis te kunnen bieden houden we rekening met de impact van ons handelen op de aarde, dichtbij en ver weg. We richten ons niet alleen op het beperken van schade, maar ook op herstel. We anticiperen op de veranderende omstandigheden in het klimaat.

Dit pakken we op:

 1. We verlagen onze energievraag en die van onze huurders. We hebben hierbij niet alleen aandacht voor techniek en isolatie, maar ook voor gedrag en bewustwording van onszelf en onze huurders.
 2. We werken toe naar 100% groene energie.
 3. We gebruiken meer en meer duurzame of hernieuwbare materialen en verspillen minder.
 4. We houden rekening met het veranderende klimaat en de natuur: hitte, droogte, wateroverlast en biodiversiteit.

Samen maken we het verschil in de wijk

We willen dat iedereen zich thuis kan voelen in de wijk. Dat je kan zijn wie je bent, ook al ben je misschien kwetsbaar of onbekend. De leefbare wijk maak je samen. Samen met bewoners en andere organisaties werken we aan prettige buurten, waarin je plezierig en gezond kan opgroeien en leven. Doordat we aandacht hebben voor goedverzorgde straten en tuinen, architectuur en de cultuurhistorische achtergrond van onze regio, zorgen we dat ook onze bewoners zich trots en verantwoordelijker voelen voor hun woning en woonomgeving.

Dit pakken we op:

 1. We hebben oog voor het karakter van onze dorpen. We zijn hierin onderscheidend.
 2. We faciliteren de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, samen dingen te doen en naar elkaar om te zien. We nodigen onze huurders uit met ideeën te komen om de buurt of wijk mooier te maken.
 3. We werken samen met onze partners integraal aan buurten en wijken. Samen maken we meer verschil.

Interne opgaven

Groninger Huis in ontwikkeling

We werken voor mensen met veelal een kleine portemonnee en onze maatschappelijke opgaven zijn groot en complex. Daarom zijn wij extra gedreven om onze organisatie te versterken en onszelf te blijven verbeteren. Ons werkgebied kent veel uitdagingen met een snel veranderende context. Dit vraagt om een wendbare en lerende organisatie met inzicht, overzicht en een gezonde bedrijfsvoering.

Dit pakken we op:

 1. We versterken ons eigen DNA. Wij hebben passie voor ons werk en zijn intrinsiek gemotiveerd om nog meer het verschil te maken.
 2. We zijn een aantrekkelijke werkgever. We zijn zuinig op onze medewerkers en zien hen als ons belangrijkste kapitaal. We bieden een veilige werkomgeving en hebben oog voor groeivragen en ontwikkelkansen.
 3. We professionaliseren onze processen, data en sturingsinstrumenten, waardoor we altijd in control zijn.

Groninger Huis geeft thuis

Bij ons kunnen alle huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners altijd terecht. Wij geven thuis door hen te betrekken bij de invulling en uitvoering van ons beleid en onze dienstverlening. Wij hebben een open houding en we doen wat we zeggen. Dit vragen we ook van iedereen die in onze opdracht werkt. Wij zijn continu op zoek naar waardevolle verbindingen, binnens- en buitenshuis, om onze maatschappelijke doelen te bereiken. Want samen maken we nog meer impact.

Dit pakken we op:

 1. Wij kennen onze klant, luisteren goed, denken in oplossingen en communiceren snel, helder en afgestemd op de ontvanger.
 2. Wij zijn altijd goed bereikbaar voor iedereen.
 3. Wij verbeteren continu onze dienstverlening. Ervaringen van onze huurders en woningzoekenden en de ontwikkelingen in de markt vormen hiervoor de basis.
 4. We hebben een representatieve, kundige en meedenkende bewonersvertegenwoordiging op corporatieniveau. Ook organiseren we participatie op andere manieren.
 5. We zoeken slimme samenwerkingsverbanden en nemen hierin graag het voortouw.